Google

19 Σεπτεμβρίου 2006

Για δυνατούς λύτες Νο1

Ενημέρωση: Σιγά σιγά,και προτού προχωρήσω στο κουίζ 2 θα προσθέσω και τα αποσπάσματα που λείπουν,καθώς έχουν ενδιαφέρον!Μέχρι το 5 είχα χθες,σήμερα πάω λίγο παραπέρα

Το έλαβα από το φίλο Ι.Λ. (δεν ξέρω αν θέλει να αναφέρω το όνομά του) κι ομολογώ διαπίστωσα την ένδειά μου... Λοιπόν,σας έχω κουίζ κι ελπίζω εσείς να τα πάτε καλύτερα. (συγχωρήστε τις απουσίες πολλών τόνων στα αποσπάσματα)

1. Όταν ο Θεός ήθελε να σκοτώσει τον πρωτότοκο γιό του Μωυσή, τι τον έκανε να αλλάξη γνώμη;
α. Μια ακροβυστία.
β. Μιά θυσία.
γ. Ένας αινετικός ύμνος.
δ. Ένας άγγελος.
ε. Τίποτε. Ο Θεός της αγάπης ποτέ δεν ήθελε να σκοτώση κάποιον!

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (μιά ακροβυστία.)Έξοδος, δ΄ 23-26 :"Εγώ αποκτενώ τπν υιον σου τον πρωτότοκον. Εγένετο δε εν τη οδω εν τω καταλύματι συνηντησεν αυτω αγγελος Κυριου και εζητει αυτον αποκτειναι. Και λαβουσα Σεπφωρα ψήφον περιέτεμε την ακροβυστίαν του υιου αυτης και προσιπεσε προς τους ποδας αυτου και ειπεν· εστη το αιμα της περιτομής του παιδιου μου. Και απήλθεν απ' αυτου διότι είπεν· έστη τό αίμα της περιτομής του παιδιου μου".

2. Σύμφωνα με τον Ψαλμό 90, ο Θεός είναι "η καταφυγή μου". Με τι θα σας καλύψη ο Θεός, ώστε να βρείτε καταφύγιο;
α. Mε την αγάπη του.
β. Με το Άγιο Πνεύμα.
γ. Με ένα πολύχρωμο ένδυμα.
δ. Με τις πτέρυγές του.
ε. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (με τις πτέρυγές του.)Ψαλμός 90, 4
"επισκιάσει σοι, και υπό τας πτέρυγας αυτού"

3. Ποίος είναι ο πρωτότοκος γιός του Θεού, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη;
α. Ο Αδάμ.
β. Ο Ιησούς.
γ. Ο Ισραήλ.
δ. O όφις.
ε. Ένα χερουβείμ.

Η σωστή απάντηση είναι η "γ" (ο Ισραήλ.)
Έξοδος, δ΄ 2
"Τάδε λέγει Κύριος· υιός πρωτότοκός μου Ισραήλ"

4. Σύμφωνα με το βιβλίο Βασιλειών Δ΄, πόσα μικρά παιδιά κατασπάραξαν δύο αρκούδες, επειδή κορόιδευαν τον Άγιο Ελισαίο ως φαλακρό και αυτός τα καταράστηκε;
α. Κανένα. Οι άγιοι δεν καταρώνται!
β. Ένα παιδί.
γ. Ένα παιδί αλλά δεν ήταν από αρκούδες. Στο κείμενο αναγράφεται: "από αγάπη".
δ. Περισσότερα από 40 παιδιά.
ε. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (περισσότερα από 40 παιδιά.)Βασιλειών Δ΄, β΄ 23-24:
"Και ανέβη εκείθεν είς Βαιθήλ· και αναβαινοντος αυτου εν τη οδω και παιδαρια μικρα εξηλθον εκ της πόλεως και κατέπαιζον αύτον και είπον αυτω· ανεβαινε, φαλακρέ, ανέβαινε. Και εξένευσεν οπίσω αυτων και ειδεν αυτά, και κατηρασατο αυτοις εν ονόματι Κυρίου· καί ιδού εξήλθον δύο άρκοι εκ του δρυμου και ανερρηξαν επ' αυτών τεσσαράκοντα και δύο παίδας"

5. Σύμφωνα με το Δευτερονόμιο, ποιό ήταν το αποτέλεσμα της συνάντησης των ισραηλιτών με τον βασιλέα Εσεβών τον Αμορραίο;
α. Οι ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους άνδρες σε όλες τις πόλεις του βασιλείου, αλλά άφησαν ζωντανές τις γυναίκες, τα παιδιά και τα ζώα.
β. Οι ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά σε όλες τις πόλεις του βασιλείου, αλλά άφησαν ζωντανά τα ζώα.
γ. Οι ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά σε όλες τις πόλεις του βασιλείου και πήραν μαζί τους τα ζώα και τα λάφυρα.
δ. Ο Κύριος παρενέβη και απέτρεψε τον πόλεμο μεταξύ των δύο λαών.
ε. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "γ" (οι ισραηλίτες σκότωσαν όλους τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά σε όλες τις πόλεις του βασιλείου και πήραν μαζί τους τα ζώα και τα λάφυρα.)Δευτερονόμιο, β΄ 33-35:
"Και παρέδωκεν αύτόν Κύριος ο Θεός ημών προ προσώπου ημών, και επαταξαμεν αυτόν και τους υιους αυτου και πάντα τον λαόν αυτού· και εκρατήσαμεν πασων των πόλεων αυτου εν τω καιρω εκεινο και εξωλοθρευσαμεν πασαν πόλιν εξής, και τας γυναίκας αυτων και τα τεκνα αυτων, ου κατελιπομεν ζωγρειαν· πλην τα κτηνη επρονομευσαμεν και τα σκυλα των πόλεων ελάβομεν"

6. Ο Θεός πρόσταξε τον προφήτη Ιεζεκιήλ να φτιάξη και να τρώη επί 190 ημέρες ψωμάκια ανακατωμένα με βολβουδάκια από ........................................... Όταν ο Ιεζεκιήλ διαμαρτυρήθηκε, ο Θεός του επέτρεψε να αντικαταστήση τα βολβουδάκια αυτά με άλλα βολβουδάκια από ........................................... Συμπληρώστε τα κενά:
α. "φλοιό κέδρων του Λιβάνου" και "κρέας μικρού μοσχαριού".
β. "αίμα" και "ιδρώτα".
γ. "ανθρώπινα περιττώματα" και "κοπριά βοδιών".
δ. "άψητο αμνό" και "ψημένο αμνό".
ε. "φλεγόμενη βάτο" και "μή φλεγόμενη βάτο"

Η σωστή απάντηση είναι η "γ" ("ανθρώπινα περιττώματα" και "κοπριά βοδιών".)Ιεζεκιήλ, δ΄ 9-15
"Και συ λαβε σεαυτω πυρους και κριθας και κυαμον και φακόν και κεγχρον και όλυραν και εμβαλεις αυτά εις αγγος εν οστράκινον και ποιησεις αυτα σεαυτω εις αρτους, και κατα αριθμόν των ημερων, ας συ καθευδεις επι του πλευρου σου,ενενηκοντα και εκατον ημέρας φάγεσαι αυτα. Και το βρωμα σου, ο φαγεσαι, εν σταθμω είκοσι σίκλους την ημέραν· από καιρου εως καιρου φαγεσαι αυτα. Και υδωρ εν μέτρω πιεσαι το έκτον του ειν· από καιρου εως καιρου πίεσαι. Και εγκρυφίαν κρίθινον φάγεσαι αυτα· εν βολβιτοις κόπρου ανθρωπίνης εγκρύψεις αυτα κατ' οφθαλμους αυτων και ερεις· ταδε λέγει Κύριος ο Θεος του Ισραήλ· ουτως φάγονται οι υιοι του Ισραήλ ακαθαρτα εν τοις έθνεσι. Και ειπα· μηδαμως, Κυριε Θεέ του Ισραήλ· ιδου η ψυχη μου συ μεμίανται εν ακαθαρσία, και θνησιμαιον και θηριάλωτον ου βέβρωκα από γενέσεώς μου εως του νυν, ουδε εισεληλυθεν εις το στόμα μου παν κρέας έωλον. Και ειπε προς με· ιδου δεδωκα σοι βόλβιτα βοων αντι των βολβιτων των ανθρωπινων, και ποιησεις τους αρτους σου επ' αυτων".


7. Ποιός άγιος προπάτορας κατέστησε εγκύους και τις δύο θυγατέρες του;
α. Ο Νώε.
β. Ο Αβραάμ.
γ. Ο Αυνάν.
δ. Ο Λώτ.
ε. Ουδείς άγιος προπάτορας ήταν αιμομίκτης!

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (ο Λώτ.), Γένεσις, ιθ΄ 30-38
"Και κατωκησεν εν τω σπηλαιω, αυτος και αι δυο θυγατέρες αυτου μετ' αυτου, ειπε δε η πρεσβυτέρα προς την νεωτέραν· ο πατηρ ημων πρεσβυτερος, και ουδεις εστιν επι της γης, ος εισελευσεται προς ημας, ως καθηκει παση τη γη· δευρο και ποτισωμεν τον πατέρα ημων οινον και κοιμηθωμεν μετ' αυτου και εξαναστηωμεν εκ του πατρός ημων σπέρμα. Επότισαν δε τον πατέρα αυτων οινον εν τη νυκτι εκεινη, και εισελθουσα η πρεσβυτέρα εκοιμηθη μετα του πατρός αυτης εν τη νυκτι εκεινη, και ουκ ηδει εν τω κοιμηθηναι αυτον και εν τω αναστηναι. Εγενετο δε εν τη επαυριον και ειπεν η πρεσβυτέρα προς τν νεωτέραν· ιδου εκοιμηθην χθες μετα του πατρος ημων· ποτισωμεν αυτον οινον και εν τη νυκτι ταυτη, και εισελθουσα κοιμηθητι μετ' αυτού, και εξαναστησωμεν εκ του πατρος ημων σπέρμα. Επότισαν δε και εν τη νυκτι εκεινη τον πατέρα αυτων οινον, και εισελθουσα η νεωτερα εκοιμηθη μετα του πατρος αυτης, και ουκ ηδει εν τω κοιμηθηναι αυτον και αναστηναι και συνελαβον αι δυο θυγατέρες Λωτ εκ του πατρος αυτων και έτεκεν η πρεσβυτερα υιον και εκάλεσε το όνομα αυτου Μωάβ λέγουσα· εκ του πατρός μου· ουτος πατηρ Μωαβιτων εως της σημερον ημερας. Έτεκε δε και η νεωτέρα υιόν και εκάλεσε το όνομα αυτου Αμμαν, λεγουσα· υιος γενους μου· ουτος πατηρ Αμμανιτων εως της σημερον ημέρας"

8. Τι συνέβη όταν ένα πτώμα ανδρός ακούμπησε στο πτώμα του Αγίου Ελισαίου;
α. To πτώμα του άνδρα αναστήθηκε.
β. Το πτώμα του Αγίου Ελισαίου αναστήθηκε.
γ. Τα κόκκαλα και των δύο πτωμάτων άρχισαν να ευωδιάζουν.
δ. Ένας άρρωστος περαστικός θεραπεύτηκε.
ε. Τίποτε από τα παραπάνω. Η Αγία Γραφή δεν ασχολείται με πτώματα!

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (το πτώμα του άνδρα αναστήθηκε.)Βασιλειών Δ΄, ιγ΄ 20-21

9. Τι διατάχθηκε να μαζέψη ο Δαβίδ από τους Φιλισταίους, προκειμένου να παντρευτή την κόρη του Σαούλ, Μελχόλ;
α. 100 ακροβυστίες Φιλισταίων.
β. 100 λάρυγγες Φιλισταίων.
γ. 100 κύπελα με αίμα Φιλισταίων.
δ. 100 χρυσά νομίσματα Φιλισταίων.
ε. 100 ουρές χοίρων από τα κοπάδια των Φιλισταίων.

Η σωστή απάντηση είναι η "α" (100 ακροβυστίες Φιλισταίων.)Βασιλειών Α΄, ιη΄ 25


10. Ο βασιλιάς των ασσυρίων κατέλαβε τη Σαμάρεια κι εξεδίωξε από εκεί τους ισραηλίτες. Επειδή οι ασσύριοι δεν φοβούνταν τον Θεό, αυτός τους έστειλε κάτι. Τι ήταν αυτό, που έστειλε ο Θεός στους ασσυρίους;
α. Έναν προφήτη.
β. Έναν άγγελο.
γ. Διάφορα θεϊκά σημάδια.
δ. Λεοντάρια (τα οποία σκότωσαν μερικούς).
ε. Τίποτε από τα παραπάνω.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (λεοντάρια, τα οποία σκότωσαν μερικούς.)Βασιλειών Δ΄, ιζ΄ 24-26


11. Πόσα παιδιά είχε ο Αβραάμ;
α. 0
β. 1
γ. 2
δ. 4
ε. 8

Η σωστή απάντηση είναι η "ε" (8.)Γένεσις, ιστ΄ 15,κα'2-3,κε'1


12. Γιατί ο Νώε καταράστηκε τον εγγονό του, Χαναάν;
α. Γιατί ο Χαναάν μέθυσε, γυμνώθηκε κι ο Νώε τον είδε γυμνό.
β. Γιατί ο πατέρας του Χαναάν, Χάμ, μέθυσε, γυμνώθηκε και ο Νώε κι ο Χαναάν τον είδαν γυμνό.
γ. Γιατί ο Νώε μέθυσε, γυμνώθηκε και ο Χαναάν τον είδε γυμνό.
δ. Γιατί ο Νώε μέθυσε, γυμνώθηκε και ο πατέρας του Χαναάν, Χάμ, τον είδε γυμνό.
ε. Γιατί ο Χαναάν θυσίασε στον Μολώχ.

Η σωστή απάντηση είναι η "δ" (γιατί ο Νώε μέθυσε, γυμνώθηκε και ο πατέρας του Χαναάν, Χάμ, τον είδε γυμνό.)Γένεσις, θ΄ 20-25

Περιμένω να ακούσω τις επιδόσεις σας!Έπεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα συνέχεια...

5 σχόλια:

cyrusgeo είπε...

Να προτείνω κι ένα άλλο κουίζ;

http://ffrf.org/quiz/bquiz.php

Επίσης, αν το συνεχίσεις, μην βάλεις τις σωστές απαντήσεις ακριβώς κάτω από τις αντίστοιχες ερωτήσεις -- το μάτι "ταξιδεύει" αθέλητα...

7Demons είπε...

Τώρα μη σου πούμε μικρέ μας,τι γνώμη έχουμε για την Π.Διαθήκη(με εξαίρεση το πάντα γοητευτικό και ερωτικότατο "Άσμα Ασμάτων),διότι π ά λ ι θα πέσει φωτιά να μας κάψει...


Τα-αιρετικά-7.

Apollon είπε...

Cyrusgeo, απέτυχα παταγωδώς και στο κουίζ που έστειλες...Γύρω στο 50% ήμουν!ΟΚ,στο επόμενο θα τις βάλω συγκεντρωτικά στο τέλος.

7demons, Και η Καινή(ή ορθότερα κατ'εμέ κενή) διαθήκη δεν έχει να ζηλέψει και πολλά σε αντίστοιχες ιστορίες από την παλαιά...

7Demons είπε...

Κ Α Ι Ν Η
-Παρά τις όποιες αντιρρήσεις των G.de st.Croix,Δ.Κυρτατα,κ.α νεόκοπων ή μη,πολέμιων...
(ο δε Croix,δεν μπορεί,κάποιο άλυτο σύμπλεγμα είχε με το όνομά του ! :-Ρ).
Α!Και σίγουρα όχι " κ ε ν ή " όπως την ερμηνεύουν και την πασάρουν στο "μέγα πλήθος",πολλές(αλλά όχι όλοι)αξύριστες,ρασοφορεμένες,κακογαμημένες πούστρες,με διπλό όνομά,όπως π.χ,Παντελεήμων-Λίτσα,Χριστόδουλος-Σάσα,κλπ,κλπ...

υγ.Κανένα πρόβλημα με τους gay.Με τους λογής-λογής "πούστηδες" πάλι,μεγάλο ;-)


Καλημέρα!

Ανώνυμος είπε...

Δεν ντρέπεστε λίγο, άπιστοι; Αντί να διδάσκεστε από τις ιερές διδαχές της Παλαιάς Διαθήκης, την ειρωνεύεστε!
Τώρα, αν ορισμένα πράγματα σας φαίνονται λίγο αλλόκοτα (ακροβυστίες, κουτουπώματα μεταξύ συγγενών, δολοφονίες, σφαγές αθώων κτλ), αυτά βρε ηλίθιοι σιωνιστές, είναι αλληγορικά! Δεν το καταλάβατε;
Ήμαρτον Κύριε!
Κύριλλος